Caissier
 
Caissier
(zënter 1947)

 Manderscheid II J.P. 1947-1952
Weyland J.P. 1952-1965
Poecker Edouard 1965-1975
Kisch Henri 1975-1978
Poecker Edouard 1978-1981
Reinert Christiane 1981-1985
Poecker Edouard 1985-1987
Weber Fernand 1987-1997
Schannel Nico 1997-2004
Weber Fernand 2004-2010
Bertemes Claude zënter 2010
 
 
© Copyright 2007 Pompjees-Musik Bettendorf  
berti